SDVP 2023 LOGO REELS AND CLAPBOARD SHOWDOGVIDEOPROS
ShowDogVideoPros
The Nation's #1 Dog Show
Video Company
DOBERMAN PINSCHER
Past Doberman Pinscher Shows 2016 - 2022
Doberman Pinscher Club of America
2022 National Specialty Show
Topeka, Kansas
October 03 - 08, 2022
Show Info Tickets
Doberman Pinscher Club of America
2021 National Specialty Show
Kingsport, Tennessee
October 11-13, 2021
Show Info Tickets
Doberman Pinscher Club of America
2019 National Specialty Show
Topeka, Kansas
October 7-12, 2019
Show Info Tickets
Doberman Pinscher Club of America
2018 National Specialty Show
St. Charles, Illinois
October 8-13, 2018
Show Info Tickets
Doberman Pinscher Club of America
2017 National Specialty Show
Huron, Ohio
October 2-7, 2017
Show Info Tickets
Doberman Pinscher Club of America
2016 National Specialty Show
St. Charles, Illinois
October 10-15, 2016
Show Info Tickets